Àbac

Introducció

L’objectiu de les nostres activitats extraescolars és donar resposta als diferents interessos que puguin sorgir tant dels alumnes com dels centres educatius.

Duem a terme un ampli ventall d’activitats dissenyades i programades pels mateixos especialistes que les imparteixen, juntament amb el suport de les figures de coordinació, tant la responsable de centre com la de serveis centrals de l’entitat. A través d’experiències lúdiques, creatives i motivadores; prestant especial èmfasi a l’atenció a la diversitat i a l’autoconeixement, tot desenvolupant la socialització, l’autonomia, l’autoestima, la corresponsabilitat, la creativitat i l’expressió; dissenyem la programació de les activitats extraescolars, adaptant el projecte als principis educatius dels centres i a les necessitats de les famílies. Les activitats, que duem a terme, estan classificades en quatre àmbits: esportives, creatives, culturals i d’aprenentatge.

Metodologia transversal

El joc i el diàleg són els millors recursos per promoure processos participatius des de la creativitat (UNICEF, 2006). La nostra metodologia es basa en l’aprendre fent, sent l’experiència i l’acció, l’eix transversal de les nostres programacions. Aquesta, es desenvolupa a partir d’activitats motivadores i lúdiques, tenint en compte els objectius tècnics específic, d’aptitud i socialitzadors de cada activitat extraescolar. L’adaptació a cada franja d’edat, el treball en petit grup i l’autoavaluació constant són els trets metodològics més destacables. Duem a terme metodologies i plans d’intervenció atenent sempre a criteris professionals compartits, debatuts i consensuats entre els membres de l’equip d’Àbac i els agents educatius de l’escola, tenint sempre en compte, les particularitats de cada cas i els components individuals de cada infant. Actuem seguint les pautes pedagògiques del centre i les normes de funcionament. Respectant els determinats hàbits, procediments, protocols, etc. i els aspectes purament funcionals, d’organització i ordre.

Objectius transversals

Les programacions trimestrals de les activitats tindran els següents objectius educatius transversals:

 • Aprendre a gaudir del joc amb el gran ventall de recursos que tenen a la seva disposició.
 • Gaudir de la diversitat de les ofertes de joc potenciant la seva creativitat.
 • Utilitzar material de joc divers.
 • Saber de la oportunitat a participar en les dinàmiques de joc proposades per l’educador/a de l’activitat.
 • Deslliurar-se de les convencions del joc en qüestió de gènere i edat.
 • Entendre el conflicte com un aspecte inherent a la persona que ens permet aprendre i créixer.
 • Aprendre a comunicar i expressar clarament les preocupacions, desitjos i sentiments.
 • Desenvolupar la pròpia capacitat de reflexió i autocrítica d’una manera constructiva.
 • Adquirir noves eines per resoldre conflictes i entendre que aquest s’han de resoldre via el diàleg.
 • Aprendre i adquirir noves eines per resoldre els conflictes sense dependre de l’adult.
 • Tenir cura del material tan personal com el col·lectiu i prendre certa responsabilitat sobre aquests.
 • Tenir cura del material proporcionat per dur a terme l’activitat.
 • Aprendre a participar en la recollida de material fent-se responsables dels seu i dels col·lectius. – Tenir cura de l’escola i respectar tothom que en formi part.
 • Circular per les aules i passadissos amb tranquil·litat.
 • Conscienciar-se de la importància de conservar les instal·lacions de l’escola.

+Info ABAC

ExtrSanaescolarst felip neri

Diptic_Abac18